Kategorie      

Reklamační řád

Úvod Dodání zbožíReklamační řád

Vždy se může stát, že dojde k chybě, ať už při kompletaci objednávky nebo k poškození zásilky během přepravy.

Postup při reklamaci

Jak tedy postupovat? Kontaktujte nás na e-mail obchod@kledu.cz a v případě reklamace připojte fotografie poškozené části zboží. Následně budete vyzváni z oddělení reklamace k zaslání zboží na níže uvedenou adresu. Ke zboží rovněž připojte stručný popis závady.

 

Zdůrazňujeme, že v případě mechanického poškození dodaného zboží (zjevně způsobeného přepravou) je toto nutné reklamovat u dopravce a poté u nás do 2 pracovních dnů od uskutečnění přepravy.

 

Adresa pro zasílání reklamací:

Jan Cibulec - kledu.cz

Návsí 628

739 92 Návsí

 

Kompletní reklamační řád

Záruční doba

Na veškeré zboží prodávané v našem internetovém obchodě, se vztahuje záruční doba 24 měsíců.

 

Záruka se nevztahuje na následující případy:

  • zboží bylo poškozeno nevhodným nebo neodborným zacházením,
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly,
  • zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Tato doba se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Odpovědnost za vady (reklamace a její uplatnění)

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, tzn. má vlastnosti, které si strany ujednaly, odpovídá účelu jeho použití, jakosti, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí.

 

V případě, že již dodané zboží má vady, zákazník má právo na výměnu vadného zboží nebo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada na zboží a je-li vadné plnění:

  • nepodstatným porušením smlouvy má kupující, v závislosti na povaze této vady právo na odstranění vady (opravou nebo dodání chybějící části) nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny
  • podstatným porušením smlouvy má kupující, v závislosti na povaze této vady právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

 

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, maximálně do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (výměna zboží nebo vrácení peněz).

Vrácení zboží bez udání důvodu

Kupující má podle § 1829 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 kalendářních dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, pokud možno v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce, avšak náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena.

 

K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury (faktury zasíláme elektronicky, v případě, že si fakturu nemůžete vytisknout, napište do průvodního dopisu číslo faktury a variabilní symbol) musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník doručí vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží snížené o skutečně vynaložené náklady, příp. snížená o částku úměrnou opotřebení) včetně nákladů na dodání zboží odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání, které prodávající nabízí, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy. Kupní cenu však nelze vrátit dříve, než obdržíme vrácené zboží (popřípadě doklad o jejím odeslání). Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení, dopravné.